Bijbelse waarheden

Eerlijke Bijbelse waarheden

Welke rechter gelooft u?

De waarheid vanuit het Grieks

Het Hebreeuwse woord ʼemethʹ, dat dikwijls wordt weergegeven met „waarheid”, kan iets aanduiden wat bestendig, betrouwbaar, stabiel, getrouw, waarachtig of een vaststaand feit is (Ex 18:21; 34:6; De 13:14; 17:4; 22:20; Joz 2:12; 2Kr 18:15; 31:20; Ne 7:2; 9:33;Es 9:30; Ps 15:2; Pr 12:10; Jer 9:5).

De waarheid vanuit het Hebreeuws

Het Griekse woord a·le·theiʹa is het tegenovergestelde van leugen of onrechtvaardigheid en duidt op iets wat overeenstemt met de feiten of wat juist en passend is (Mr 5:33; 12:32; Lu 4:25; Jo 3:21; Ro 2:8; 1Kor 13:6; Fil 1:18; 2Th 2:10, 12; 1Jo 1:6, 8; 2:4, 21). Een aantal andere uitdrukkingen in de oorspronkelijke talen kan, afhankelijk van de context, eveneens met „waarheid” worden vertaald.

De God der waarheid.

De Almachtige is „de God der waarheid” (Ps 31:5). Hij is getrouw in al zijn handelingen. Zijn beloften zijn betrouwbaar, want hij kan niet liegen (Nu 23:19; 1Sa 15:29; Ps 89:35; Tit 1:2; Heb 6:17, 18). Hij oordeelt overeenkomstig de waarheid, dat wil zeggen, overeenkomstig de ware toedracht van een zaak, en niet op grond van de uiterlijke schijn (Ro 2:2; vgl. Jo 7:24). Alles wat van hem uitgaat, is zuiver en zonder gebrek. Zijn rechterlijke beslissingen, zijn wet, zijn geboden en zijn woord zijn waarheid (Ne 9:13; Ps 19:9; 119:142, 151, 160). Ze zijn altijd juist en passend, en staan lijnrecht tegenover alle onrechtvaardigheid en dwaling.

Gods Woord is waarheid.

Gods Woord presenteert de dingen zoals ze werkelijk zijn: het openbaart Gods hoedanigheden, voornemens en geboden, alsook de ware situatie waarin de mensheid zich bevindt. Gods Woord der waarheid laat zien wat er van iemand wordt verlangd om geheiligd, heilig gemaakt of afgezonderd te zijn voor de dienst van de Almachtige God en vervolgens in een geheiligde toestand te blijven. Vandaar dat Zijn zoon Jezus met betrekking tot zijn volgelingen kon bidden: „Heilig hen door middel van de waarheid; uw woord is waarheid” (Jo 17:17; vgl. Jak 1:18). Hun gehoorzaamheid aan de geopenbaarde waarheid van Gods Woord leidde tot hun heiliging, en de waarheid was het middel waardoor zij hun ziel zuiverden (1Pe 1:22). Zo onderscheidden zij zich als personen die „geen deel [waren] van de wereld” die niet aan Gods waarheid vasthield. — Jo 17:16.

Uw persoonlijke Bijbelstudie

Als uzelf, zonder invloeden van elders, de Bijbel leest, onderzoekt en begrijpt dan kunt ook u alles hiervan doorgronden met behulp van Gods geest; vooral als u Hem aanroept met zijn oorspronkelijke naam (wat jammer dat deze unieke naam uit de meeste Bijbels is verwijderd, terwijl veel vertalers wel hun eigen naam voorin hebben geplaatst). 

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

28.06 | 17:19

Beste Delicaat,
Wij zijn niet van een Kerkelijke stroming, maar lezen de Bijbel precies zoals het er oorspronkelijk stond en nu nog bedoeld is, zie Op22:18,19.

...
28.06 | 11:30

Van welke kerkelijke stroming zijn jullie?

...
23.09 | 16:14

Dag DonLeone,
"Hoezo juist dit onderwerp?" We zijn heel veel in URK geweest en daar gesproken met velerlei GELOVIGE mensen, met hun Gangbijbel in de aanslag....

...
23.09 | 15:07

Jij kan dus ook een website optuigen. Ge zijt een topper, amice !
En dat al sinds 2012, nooit iets van verteld, ouwe boef
Hoezo juist dit onderwerp?

...
Je vindt deze pagina leuk