Bijbelse waarheden

Eerlijke Bijbelse waarheden

Welke rechter gelooft u?

De waarheid vanuit het Grieks

Het Hebreeuwse woord ʼemethʹ, dat dikwijls wordt weergegeven met „waarheid”, kan iets aanduiden wat bestendig, betrouwbaar, stabiel, getrouw, waarachtig of een vaststaand feit is (Ex 18:21; 34:6; De 13:14; 17:4; 22:20; Joz 2:12; 2Kr 18:15; 31:20; Ne 7:2; 9:33;Es 9:30; Ps 15:2; Pr 12:10; Jer 9:5).

De waarheid vanuit het Hebreeuws

Het Griekse woord a·le·theiʹa is het tegenovergestelde van leugen of onrechtvaardigheid en duidt op iets wat overeenstemt met de feiten of wat juist en passend is (Mr 5:33; 12:32; Lu 4:25; Jo 3:21; Ro 2:8; 1Kor 13:6; Fil 1:18; 2Th 2:10, 12; 1Jo 1:6, 8; 2:4, 21). Een aantal andere uitdrukkingen in de oorspronkelijke talen kan, afhankelijk van de context, eveneens met „waarheid” worden vertaald.

De God der waarheid.

De Almachtige is „de God der waarheid” (Ps 31:5). Hij is getrouw in al zijn handelingen. Zijn beloften zijn betrouwbaar, want hij kan niet liegen (Nu 23:19; 1Sa 15:29; Ps 89:35; Tit 1:2; Heb 6:17, 18). Hij oordeelt overeenkomstig de waarheid, dat wil zeggen, overeenkomstig de ware toedracht van een zaak, en niet op grond van de uiterlijke schijn (Ro 2:2; vgl. Jo 7:24). Alles wat van hem uitgaat, is zuiver en zonder gebrek. Zijn rechterlijke beslissingen, zijn wet, zijn geboden en zijn woord zijn waarheid (Ne 9:13; Ps 19:9; 119:142, 151, 160). Ze zijn altijd juist en passend, en staan lijnrecht tegenover alle onrechtvaardigheid en dwaling.

Gods Woord is waarheid.

Gods Woord presenteert de dingen zoals ze werkelijk zijn: het openbaart Gods hoedanigheden, voornemens en geboden, alsook de ware situatie waarin de mensheid zich bevindt. Gods Woord der waarheid laat zien wat er van iemand wordt verlangd om geheiligd, heilig gemaakt of afgezonderd te zijn voor de dienst van de Almachtige God en vervolgens in een geheiligde toestand te blijven. Vandaar dat Zijn zoon Jezus met betrekking tot zijn volgelingen kon bidden: „Heilig hen door middel van de waarheid; uw woord is waarheid” (Jo 17:17; vgl. Jak 1:18). Hun gehoorzaamheid aan de geopenbaarde waarheid van Gods Woord leidde tot hun heiliging, en de waarheid was het middel waardoor zij hun ziel zuiverden (1Pe 1:22). Zo onderscheidden zij zich als personen die „geen deel [waren] van de wereld” die niet aan Gods waarheid vasthield. — Jo 17:16.

Uw persoonlijke Bijbelstudie

Als uzelf, zonder invloeden van elders, de Bijbel leest, onderzoekt en begrijpt dan kunt ook u alles hiervan doorgronden met behulp van Gods geest; vooral als u Hem aanroept met zijn oorspronkelijke naam (wat jammer dat deze unieke naam uit de meeste Bijbels is verwijderd, terwijl veel vertalers wel hun eigen naam voorin hebben geplaatst). 

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

15.09 | 22:54

Beste Rob,
De psalmist (36:9) zei over de Schepper: „U bent de bron van al het leven, en wegens uw licht zien wij het licht”. Zie ook Hand4:24, 14:15 en 17:24.

...
15.09 | 18:53

We kunnen het ook zo lezen dat in het Woord het geheimenis Ef3:9 verborgen was. Het Woord dan verstaan als de schepping en als het Woord dat God sprak.

...
27.05 | 16:38

Bedankt Jan, En Gods woord de Bijbel kan iedereen daar het beste bij helpen. Vooral als je zijn eigen unieke Naam daarbij gebruikt in je persoonlijke gebeden.

...
27.05 | 16:29

Toen ik leerde dat God geen deel van een drie-eenheid is kon ik eindelijk een persoonlijke band met hem opbouwen.”

Een mens openbaart hem zelf.

...
Je vindt deze pagina leuk