Soevereiniteit, volgens uw Bijbel

Gods soevereiniteit

Deze bomen in URK, zijn ook een Drie-eenheid

Soevereiniteit

De betekenis van SOEVEREINITEIT= “omstandigheid dat een gezag van geen ander gezag afhankelijk is” (van Dale). Opperheerschappij of oppermacht; de regeringsmacht of heerschappij van een heer, koning, keizer, of dergelijken; de macht waardoor in laatste instantie wordt bepaald hoe geregeerd moet worden.

 

De Psalmist erkende dat God de Soevereine Heer is (Ps73:28). 

 

Oorsprong

Adho·nai, zonder het extra achtervoegsel Jehwih, wordt in de Schrift altijd met betrekking tot God gebruikt en is een pluralis majestatis ofte wel een meervoud ter aanduiding van uitnemendheid of majesteit. De meeste vertalers geven deze term jammer genoeg met „Heer” weer.

Het Griekse vergelijkbare woord de′spo·tes duidt op iemand die oppergezag, absoluut eigendomsrecht en onbeperkte macht bezit. Deze macht rust dus in alle opzichten alleen bij de Almachtige God.

 

Uit o.a. Luk2:29, Hand4:24 en Openb6:10 blijkt dat de Almachtige God zelf de Soevereine Heer is.

 

Gods soevereiniteit.

Op grond van het feit dat de Schepper God is en als de Almachtige het oppergezag uitoefent (Ge17:1; Ex6:3; Opb16:14), is hij de Soeverein van het universum („soeverein van de wereld”, Ps47:9, Mo). Hij is de Eigenaar van alle dingen en de Bron van alle autoriteit en macht, de Opperste Heerser (Ps24:1; Jes40:21-23; Opb4:11; 11:15).

In een gebed tot God richtten Jezus’ discipelen zich tot hem met de woorden: „Soevereine Heer, gij zijt Degene die de hemel en de aarde . . . hebt gemaakt” (Han4:24, NW; Mo).

De profeet Jesaja zei: „JHWH is onze Rechter, JHWH is onze Wetgever, JHWH is onze Koning; hijzelf zal ons redden” (Jes33:22). In Deuteronomium 10:17 geeft Mozes een luisterrijke beschrijving van God als Soeverein.

In zijn soevereine positie heeft de Almachtige dus het recht en de autoriteit om bestuursverantwoordelijkheden te delegeren, aan b.v. David, zie 1Kron29:11.

Hoewel God de opeenvolging van diverse menselijke heerschappijen heeft toegelaten, werd een van hun machtige koningen, nadat hij in zijn eigen leven Gods soevereiniteit gedemonstreerd had gezien, Daniel er bijgevolg toe bewogen te zeggen: „Zijn heerschappij is een heerschappij tot onbepaalde tijd en zijn koninkrijk duurt van geslacht tot geslacht. En alle bewoners der aarde worden als louter niets geacht, en hij doet naar zijn eigen wil onder het heerleger van de hemel en de bewoners der aarde. En er bestaat niemand die zijn hand kan tegenhouden of die tot hem kan zeggen: ’Wat hebt gij gedaan?’” — Da4:34, 35.

Zolang het Gods wil is dat menselijke regeringen onder zijn toelating heerschappij uitoefenen, geldt derhalve het uitdrukkelijke bevel dat de apostel Paulus aan christenen gaf: „Iedere ziel zij onderworpen aan de superieure autoriteiten, want er is geen autoriteit dan door God; de bestaande autoriteiten zijn door God in hun relatieve posities geplaatst.”— Rom13:1-6.

 

Gods Zoon als Koning.

Gods positie blijkt ook heel duidelijk wanneer hij, als de Oude van Dagen, heerschappij verleent aan zijn Zoon. Het verslag luidt: „Ik bleef aanschouwen in de nachtvisioenen, en ziedaar! met de wolken des hemels bleek iemand gelijk een mensenzoon te komen; en tot de Oude van Dagen verkreeg hij toegang, en men bracht hem dicht bij, ja vóór Deze. En hem werd heerschappij en waardigheid en een koninkrijk gegeven, opdat de volken, nationale groepen en talen alle hèm zouden dienen. Zijn heerschappij is een heerschappij van onbepaalde duur, die niet zal voorbijgaan, en zijn koninkrijk een dat niet te gronde gericht zal worden” (Da7:13,14, en 2:44).

 

Jezus Christus — Gods Rechtvaardiger (en de gezalfde van JHWH=Luk2:26).

De Zoon oefent de hem verleende heerschappij uit in naam van zijn Vader en ’doet’ alle regering en alle autoriteit en kracht die zich tegen Gods soevereiniteit kant, ’teniet’. De apostel Paulus onthult dat Jezus Christus vervolgens in de allerhoogste mate erkenning schenkt aan de soevereiniteit van de Almachtige God, want „wanneer . . . alle dingen aan hem onderworpen zullen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene die alle dingen aan hem onderwierp, opdat God alles zij voor iedereen”. — 1Kor15:24-28.

 

Bent u er nu ook van overtuigd dat de Almachtige God SOEVEREIN is, en dat Jezus Christus en de heilige geest onderdanig zijn?

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

28.06 | 17:19

Beste Delicaat,
Wij zijn niet van een Kerkelijke stroming, maar lezen de Bijbel precies zoals het er oorspronkelijk stond en nu nog bedoeld is, zie Op22:18,19.

...
28.06 | 11:30

Van welke kerkelijke stroming zijn jullie?

...
23.09 | 16:14

Dag DonLeone,
"Hoezo juist dit onderwerp?" We zijn heel veel in URK geweest en daar gesproken met velerlei GELOVIGE mensen, met hun Gangbijbel in de aanslag....

...
23.09 | 15:07

Jij kan dus ook een website optuigen. Ge zijt een topper, amice !
En dat al sinds 2012, nooit iets van verteld, ouwe boef
Hoezo juist dit onderwerp?

...
Je vindt deze pagina leuk