De Heilige Geest

De werking van Gods Heilige Geest


Wat staat er in de Bijbel over de HEILIGE GEEST?
In verreweg de meeste gevallen hebben de woorden roe′ach en pneu′ma betrekking op Gods geest, zijn werkzame kracht, zijn heilige geest.
De heilige geest is (net als de stroom uit een accu) een onpersoonlijke werkzame kracht van God, een dienst om zijn getrouwe dienstknechten te ondersteunen. Zie: Ps51:11 en 143:10, Luk4:1,2 en 11:13.

Het is een sterke kracht die God van zichzelf doet uitgaan om zijn heilige wil te volbrengen. Zie Ps104:30, Hand4:31 en 2 Pe1:21.   

Geen
persoon. 

Pas in de 4de eeuw G.T. werd de leer dat de heilige geest een persoon en een deel van de „Godheid” is, een officieel kerkelijk dogma. De vroege „kerkvaders” leerden dit niet; in de 2de eeuw G.T. leerde Justinus Martyr dat de heilige geest een ’invloed of werkwijze van de Godheid’ was; ook Hippolytus schreef de heilige geest geen persoonlijkheid toe. Het getuigenis van de Schrift toont eensluidend aan dat Gods heilige geest geen persoon is, maar Gods werkzamekracht, door middel waarvan hij zijn voornemen verwezenlijkt en zijn wil volbrengt.
Allereerst zij opgemerkt dat de woorden „in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde” (SV), die in oudere vertalingen in 1 Johannes 5:7, 8 te vinden zijn, in werkelijkheid een onechte toevoeging aan de grondtekst zijn. Zie verder op deze site, bij 1Joh5:7,8.

Niet als persoon aangeduid. 

Aangezien God zelf een Geest is en heilig is en aangezien al zijn getrouwe engelenzonen geesten zijn en heilig zijn, is het logisch dat de „heilige geest”, als die een persoon zou zijn, in de Schrift op de een of andere wijze als zodanig zou zijn aangeduid teneinde hem van al die andere ’heilige geesten’ te onderscheiden. Het zou te verwachten zijn dat op zijn minst in alle gevallen waar hij niet „Gods heilige geest” wordt genoemd of niet door een soortgelijke uitdrukking nader wordt aangeduid, het bepalend lidwoord zou staan. Daardoor zou de geest ten minste als DE Heilige Geest worden onderscheiden. Maar het tegendeel is waar. In een groot aantal gevallen komt de uitdrukking „heilige geest” in de Griekse tekst zonder het lidwoord voor, wat erop duidt dat het niet om een persoon gaat. — Vgl. Han 6:3, 5; 7:55; 8:15, 17, 19; 9:17; 11:24; 13:9, 52; 19:2; Ro 9:1; 14:17; 15:13, 16, 19; 1Kor 12:3; Heb 2:4; 6:4; 2Pe 1:21; Ju 20, Int en andere interlineaire vertalingen.

Andere bewijzen dat de heilige geest geen persoon is. 

Een verder bewijs dat de heilige geest niet als een persoon moet worden gezien, is de wijze waarop de geest in verband met andere onpersoonlijke dingen, zoals water en vuur, gebruikt wordt (Mt 3:11; Mr 1:8), en dat van christenen wordt gezegd dat zij „in heilige geest” gedoopt worden (Han 1:5; 11:16). Gelovigen worden ertoe aangespoord „vervuld [te] worden met geest”, in plaats van zich te bedrinken aan wijn (Ef 5:18). Zo wordt er ook gezegd dat mensen met heilige geest en terzelfder tijd met hoedanigheden als wijsheid en geloof (Han 6:3, 5; 11:24) of vreugde (Han 13:52) „vervuld” zijn, en in 2 Korinthiërs 6:6 wordt de heilige geest samen met een aantal van dergelijke hoedanigheden genoemd. Het is uitermate onwaarschijnlijk dat zulke uitdrukkingen zouden worden gebruikt als de heilige geest een goddelijk persoon zou zijn. En wat de uitdrukking betreft dat de heilige geest ’getuigenis aflegt’ (Han 5:32; 20:23), kan er opgemerkt worden dat in 1 Johannes 5:6-8 hetzelfde ook van het water en het bloed wordt gezegd. Hoewel in sommige teksten staat dat de geest ’getuigenis aflegt’, ’spreekt’ of iets ’zegt’, blijkt uit andere teksten duidelijk dat hij via personen sprak en geen eigen stem had. (Vgl. Heb 3:7; 10:15-17; Ps 95:7; Jer 31:33, 34; Han 19:2-6; 21:4; 28:25.) De heilige geest zou derhalve vergeleken kunnen worden met radiogolven, die een boodschap van iemand die in een microfoon spreekt, overbrengen en ervoor zorgen dat zijn stem gehoord wordt door personen die zich ver weg kunnen bevinden, zodat deze radiogolven in feite via de luidspreker van de radio ’spreken’. God brengt door zijn geest zijn boodschappen en wilsuitingen op de geest en het hart van zijn dienstknechten op aarde over, die deze boodschappen weer aan anderen kunnen doorgeven.

Levenskracht of geest is onpersoonlijk. 

Zoals reeds is vermeld, spreekt de Schrift niet alleen in verband met mensen, maar ook in verband met dieren over roe′ach of levenskracht (Ge 6:17; 7:15, 22). In Prediker 3:18-22 wordt getoond dat de mens net zo sterft als de beesten, want „zij allen hebben slechts één geest [weroe′ach], zodat er geen superioriteit is van de mens over het dier”, dat wil zeggen, met betrekking tot de levenskracht, die bij beiden hetzelfde is. Hieruit blijkt dus duidelijk dat de „geest” of levenskracht (roe′ach), in deze betekenis gebruikt, onpersoonlijk is. Men zou deze „geest” of levenskracht kunnen vergelijken met een andere onzichtbare kracht, elektriciteit, die gebruikt kan worden om allerlei apparaten te laten functioneren: Ze bewerkt dat een kachel warmte en een ventilator wind produceert, dat een computer problemen oplost, dat een televisietoestel beelden, stemgeluiden en andere klanken voortbrengt. Toch neemt de elektrische stroom nooit de karakteristieke eigenschappen aan van de apparaten waarin hij functioneert of werkzaam is.

 

De Geest leert van God en Zijn Zoon

De heilige geest moest leren (Joh4:16,17,26 15:36 16:13), en leerde dit van God, en Zijn Zoon. Dan kunnen ze nooit de zelfden zijn, toch?

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

28.06 | 17:19

Beste Delicaat,
Wij zijn niet van een Kerkelijke stroming, maar lezen de Bijbel precies zoals het er oorspronkelijk stond en nu nog bedoeld is, zie Op22:18,19.

...
28.06 | 11:30

Van welke kerkelijke stroming zijn jullie?

...
23.09 | 16:14

Dag DonLeone,
"Hoezo juist dit onderwerp?" We zijn heel veel in URK geweest en daar gesproken met velerlei GELOVIGE mensen, met hun Gangbijbel in de aanslag....

...
23.09 | 15:07

Jij kan dus ook een website optuigen. Ge zijt een topper, amice !
En dat al sinds 2012, nooit iets van verteld, ouwe boef
Hoezo juist dit onderwerp?

...
Je vindt deze pagina leuk