De Statenvertaling of Statenbijbel

Wat leert Uw Statenvertaling eigenlijk?

Ook een Drie-eenheid

GODS WOORD BLIJFT ALTIJD

“Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid.” (Jes40:8)

Maar hoe dicht staat Uw eigen Statenvertaling bij de oorspronkelijke GRONDTEKST?

DE OORSPRONKELIJKE BIJBEL

De Dode Zeerollen bevatten afschriften of fragmenten van Bijbelboeken, met uitzondering van het boek Esther. Datering met behulp van de C14- of radioactieve koolstofmethode en paleografie bevestigt dat de oudste van deze rollen uit ongeveer 200 tot 100 voor onze jaartelling stammen.

Ofschoon niet bekend is dat er nog één van de oorspronkelijke handschriften bestaat, heeft God er toch op toegezien dat er afschriften werden vervaardigd. Sommige hiervan waren vertalingen. Het eerste boek van enige betekenis dat ooit in een andere taal werd vertaald, was in feite het gedeelte van de bijbel dat bekendstaat als de Hebreeuwse Geschriften. Er zijn thans meer dan 1.700 met de hand geschreven afschriften in verschillende talen van de Hebreeuwse Geschriften, waarvan de oudste uit de tweede en eerste eeuw v.Chr. zijn. De meeste van deze handschriften werden door beroepsafschrijvers vervaardigd die zich beroemden op de nauwkeurigheid van hun afschriften. Ezra was zo iemand, want hij was vaardig afschrijver (of overschrijver). “Deze Ezra toog op uit Babel; en hij was een vaardig Schriftgeleerde in de wet van Mozes, die de HEERE, de God Israëls, gegeven heeft; en de koning gaf hem, naar de hand des HEEREN, zijns Gods, over hem, al zijn verzoek.” (Ezra7:6). 

Er zijn ook meer dan 13.600 handschriften van papyrus of perkament van alle christelijke Griekse Geschriften of gedeelten ervan, die uit de tweede tot de vijftiende eeuw dateren. Meer dan negentienhonderd jaar na Ezra’s tijd werd de uitvinding van de Europese drukpers een feit; het is een interessant feit dat het eerste boek dat van de Gutenbergpers afkwam de Bijbel was. Die drukpers heeft in feite de sluizen voor het vermenigvuldigen van de bijbel in de landstaal der mensen geopend, en wel in zulk een mate dat de verspreiding van dit Boek der boeken thans meer dan drie miljard exemplaren heeft bereikt. 

P.s. Originele Bijbelgedeelten of afschriften daarvan zijn gelukkig goed bewaard gebleven in verschillende musea, en het Vaticaan in Rome. 

DE STATENVERTALING

HET ONTSTAAN

Om als gelovige contact te kunnen maken met God moet je zelf een Bijbel kunnen lezen, begrijpen en toepassen. Daarom ontstond in de 16e eeuw meer vraag naar een Bijbel met de oorspronkelijke teksten, en in zuiver Nederlands.

Daarom werd in 1618 het initiatief voor een nieuwe uitgave van de Bijbel genomen. Dit werd een Bijbel die uiteindelijk de naam Statenvertaling of Statenbijbel kreeg. In dat jaar werd dit besluit genomen door de Gereformeerdenop hun kerkvergadering in Dordrecht. Deze gebeurtenis staat bekend als de Synode van Dordrecht. De originele Bijbelteksten in het Hebreeuws, Grieks en Aramees werden door geleerden vertaald, maar jammergenoeg met een sausje van de Gereformeerde Kerk. Dit grote project werd gefinancierd door de Staten-Generaal, het landelijke bestuur van de Nederlanden van die tijd. Vandaar ook de naam Statenbijbel.

DE BOEKDRUKKUNST

Toen werd in 1450 in Duitsland de boekdrukkunst uitgevonden. Het eerste boek dat werd gedrukt, was de Latijnse Vulgaat-bijbel. De joden grepen de uitvinding dadelijk aan om hun bijbel voor persoonlijk gebruik in het Hebreeuws te drukken, alhoewel het door joodse hand vervaardigen van dienstrollen voor gebruik in de synagogen voortgang bleef vinden. In 1473 werd er een Hebreeuwse drukkerij opgericht, en in 1477 werd er een editie van 300 exemplaren van een gedeelte van de bijbel gedrukt.

Vervolgens werd op 23 februari 1488 door de joodse drukkerij van Jozua Salomo Israël Nathan te Soncino in het hertogdom Milaan de eerste volledige uitgave van de Hebreeuwse bijbel, met klinkers en accenten, uitgegeven. In Brescia werd door Gerson ben Mozes Soncino een drukkerij opgericht, en hier werd in mei 1494 een volledige Hebreeuwse bijbel vervaardigd. Toen de hervormer Maarten Luther in 1534 zijn Bijbelvertaling in het Duits maakte, gebruikte hij hierbij een exemplaar van deze Hebreeuwse bijbel.

HET SUCCES VAN DE STATENVERTALING

In 1637 rolde het eerste exemplaar van de Statenvertaling van de drukpers. Een drietal vertalers overhandigde het eerste exemplaar, gebonden in prachtig paars fluweel, aan de Staten-Generaal. Deze Statenbijbel was een groot succes! Dit maakte meteen enorme indruk op de inwoners van de Nederlanden. Nu was er een betrouwbare navolging van teksten die zorgvuldig geformuleerd waren. Nu kon men God als het ware in het Nederlands horen spreken. Dit boek werd door ontzettend veel mensen gebruikt, en vaak werd er zelfs dagelijks uit voorgelezen. In vrijwel elk gezin was toen eigenlijk wel een Statenbijbel te vinden.
Tussen 1637 en 1657 werden een paar honderdduizend exemplaren gedrukt. Bovendien bleef deze Statenbijbel ruim driehonderd jaar de belangrijkste Bijbel in veel Gereformeerde kerken. De Statenbijbel had daardoor ook veel invloed op de Nederlandse taal. Het gezegde ‘een lust voor het oog’ vindt bijvoorbeeld zijn oorsprong in de Statenbijbel.
Nog steeds is de Statenbijbel een belangrijke vertaling. Sinds 2008 is de Statenbijbel in het geheel zelfs te lezen op het internet. Een team van 135 vrijwilligers heeft de tekst geheel overgetypt. Maar ook in de kerken zelf wordt de Statenbijbel nog gebruikt.
Bovendien is het belang van de Statenbijbel tegenwoordig ook nog terug te zien in de vraag naar oude Statenbijbels. Mensen die een echte oude Statenbijbel hebben kunnen daardoor het nodige geld krijgen voor hun Statenbijbel. Op diverse veilingsites worden ze voor honderden euro's verkocht.

DE VOORDELEN VAN GODS WOORD

Kunt u zich een leven voorstellen zonder de Bijbel? Je zou geen betrouwbare adviezen voor het dagelijks leven hebben. En je zou geen echte antwoorden hebben op vragen over God, het leven en de toekomst. En je zou niets weten over wat de Almachtige in het verleden voor de mensheid heeft gedaan, en nu graag zou willen doen.

Gelukkig heeft God zelf voorzien in zijn Woord, de Bijbel. En hij heeft de garantie gegeven dat de boodschap erin voor eeuwig blijft. We kunnen natuurlijk het meeste voordeel van de Bijbel hebben als we die kunnen lezen in een taal die we goed begrijpen. Lang geleden werd dit al ingezien door mensen die van Gods Woord hielden. Door de eeuwen heen zijn er altijd oprechte personen geweest die zich hebben ingezet voor het vertalen en verspreiden van de Bijbel, ondanks tegenstand en moeilijkheden. Hun verlangen om dat te doen, was in lijn met Gods wil dat “Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen” (1Tim2:3,4). 

En Jezus las in de synagoge van Narareth zelfs Jes61:1en2 voor uit de oorspronkelijke “Jesajarol” (Luk4:16-20).

VERANDERINGEN IN DE TAAL

Talen veranderen in de loop van de tijd. Woorden en uitdrukkingen kunnen uiteindelijk een heel andere betekenis krijgen. Misschien kun je voorbeelden bedenken van veranderingen in jouw eigen taal. Hetzelfde geldt voor het Hebreeuws en Grieks, de talen waarin het grootste deel van de Bijbel oorspronkelijk geschreven is. Het Hebreeuws en Grieks van nu verschillen nogal van het Hebreeuws en Grieks van de Bijbel. 

Daarom moet bijna iedereen die Gods Woord wil begrijpen een vertaling ervan lezen —zelfs degenen die modern Hebreeuws en Grieks kennen. Sommigen zeggen dat je het oude Hebreeuws en Grieks moet leren zodat je de Bijbel in de oorspronkelijke talen kunt lezen. Maar daar hebben ze misschien niet zo veel aan als ze denken.Gelukkig is de Bijbel nu geheel of gedeeltelijk in meer dan 3.200 talen vertaald. Het is duidelijk dat de Almachtige wil dat mensen van ‘alle landen, stammen, talen en volken’ de mogelijkheid krijgen om voordeel te hebben van zijn Woord (Zie Op14:6). Ga je daardoor niet nog meer van onze liefdevolle en onpartijdige God houden (Hand10:34)?

DE IMPACT VAN DE STATENVERTALING

Ook de talen waarin de Bijbel is vertaald, zijn in de loop van de tijd veranderd. Een Bijbelvertaling die aanvankelijk heel begrijpelijk was, is misschien nu niet meer zo duidelijk. Een voorbeeld hiervan is de Statenvertaling, die voor het eerst in 1637 werd uitgegeven. Die vertaling werd een van de populairste Nederlandse Bijbels en zou een enorme invloed hebben op de Nederlandse taal.Maar deze vertaling gebruikt Gods eigen naam slechts een paar keer, in kanttekeningen (zie Gen2:4). Waar in de Hebreeuwse Geschriften oorspronkelijk Gods naam voorkwam, wordt het woord HEERE (in hoofdletters) gebruikt. Ook wordt bij sommige verzen in de christelijke Griekse Geschriften in een kanttekening gezegd dat Heere een weergave is van Gods naam. Zo erkent de Statenvertaling dat Gods naam in het zogenaamde Nieuwe Testament thuishoort.

Het taalgebruik van de oorspronkelijke Statenvertaling is in de loop van de eeuwen echter steeds meer verouderd.Daarom lezen steeds meer gelovigen liever in een modernere Bijbelvertaling, zodat de boodschap van Gods Woord hun hart raken (Ps119:97).

FOUTEN IN UW STATENVERTALING

De allergrootste fout bestaat uit het feit de vertalers wel allemaal hun eigen namen met persoonlijke titels voorin hebben geplaatst, maar Gods prachtige naam niet hebben herplaats op 7.216plaatsen. In de oorspronkelijke Bijbeldocumenten en/of afschriften daarvan staat het Tetragrammaton (JHWH) 7.216 keer (6.979 in de Hebreeuwse en 237 in de Griekse tekst).

Een van die teksten is Ps83:19(18) alwaar nu staat “Opdat zij weten, dat Gij alleen met Uw Naam zijt de HEERE, de Allerhoogste over de ganse aarde.”Maar het woord “HEERE” is een titel!

Jammer dat er ook menselijke (soms opzettelijke) fouten zijn gemaakt in o.a. de volgende teksten:

EN JOH1:1 DAN?

De origineelste Bijbelvertalingen tonen dit:

In The EMPHATIC DIAGLOTT met de Originele Griekse tekst en met gebruikmaking van de Vaticaanse manuscripten, van Benjamin Wilson uit 1942 staat in Joh1:1: “In a beginning was the Word, and the Word was with the God, and a god was the Word.”

In The Kingdom INTERLINEAR TRANSLATION of the Greek Schriptures van 1969 staat daar: In beginning was the Word, and the Word was toward god, and god was the Word.” 

Het feit dat hier in de beide basisteksten god met kleine g staat is opvallend, toch?

Ook is het opvallend dat meerdere keren in heel Joh1 wordt bewezen dan Jezus de zoon van God is, zoals b.v. in vers 14, 34 en 49. 

EN JOH10:30 DAN?

In welke zin zijn Jezus en zijn Vader één?  

„Ik en de Vader zijn één”, zei Jezus (Joh10:30). Sommigen citeren deze tekst als bewijs dat Jezus en zijn Vader twee delen zijn van een drie-enige God. Maar bedoelde Jezus dat met die uitspraak? Laten we de context eens bekijken. In vers 25 zei Jezus dat hij werken deed in de naam van zijn Vader. In de verzen 27 tot en met 29 sprak hij over symbolische schapen die zijn Vader hem gegeven had. Beide uitspraken van Jezus zouden zijn luisteraars niet veel gezegd hebben als hij en zijn Vader een en dezelfde persoon waren. In plaats daarvan zei Jezus in feite: ’Mijn Vader en ik hebben zo’n nauwe band dat niemand mij de schapen af kan nemen, net zomin als iemand ze mijn Vader af kan nemen.’ 

Het is net zoiets als wanneer een zoon tegen de vijand van zijn vader zou zeggen: ’Als je aan mijn vader komt, kom je aan mij.’

EN 1 JOH5:7,8 DAN?

De Staten Vertaling luidt: „Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één.” (In NBGstaat deze passage tussen haken). Betrouwbare Bijbels bevaten echter niet de woorden „in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde”. (Zie: Lu,LV,OB,GNBen WVlaten deze passage weg.) 

De tekstcriticus F. H. A. Scrivener schreef over deze trinitarische passage: „Wij behoeven niet te aarzelen om als onze overtuiging kenbaar te maken dat de omstreden woorden niet door St.-Johannes zijn geschreven; dat ze oorspronkelijk in Afrika in Latijnse afschriften zijn ingevoerd vanuit de kantlijn, waar ze waren geplaatst als een vrome en orthodoxe verklarende kanttekening bij Hfdst. 5 Vs. 8; dat ze vanuit het Latijn in twee of drie late Griekse codices zijn geslopen, en vandaar in de gedrukte Griekse tekst, een plaats waar ze geen rechtmatige aanspraak op konden maken.” — A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament(Cambridge, 1883, derde uitgave), blz. 654. 

EN 1 JOH5:20 DAN?

Daar leest u:“Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.” 

Taalkundig slaat de laatste en aanvullende zin op de Hoofdgedachte in de zinnen met den Waarachtige (met hoofdletter) en de Bijbelgeleerde Westcott schreef hierover: “Het ligt het meest voor de hand dat [het voornaamwoord “deze of in het Grieks hou’tos verwijst naar dat waarmee de apostel in zijn geest vooral bezig is”. De Duitse theoloog en het Pauselijk Bijbelinstituut in Rome verklaren ongeveer het zelfde. 

De schrijver Johannes gebruikt hier dus dezelfde stijl als in 2Joh7 en Joh1:40,41………… 

Stel voor dat uzelf zegt: “We zijn hier samen met de predikant, en hij is gehuwd met Elisabeth. Deze houdt a.s. zondag de preek.” Wie houdt dan a.s. zondag de preek? Een snelle lezer zal zeggen: de vrouw van de predikant, maar dat is – taalkundig - onjuist. 

P.s. Een paar verzen eerder, in 1Joh5:5 staat trouwens "dat Jezus is de Zoon van God".   

SAMENVATTING

De basis voor elke Bijbelvertaling dient gebaseerd te zijn op de meest oorspronkelijke afschriften, en mag nooit beïnvloed zijn of worden op meningen van personen en/of instanties, en dient altijd gebaseerd te zijn op de meest eerlijke Waarheidsvinding, waardoor de gehele Bijbel als één harmonieus geheel kan worden gelezen, begrepen en toegepast (Jes40:8). Hoe dicht staat Uw Bijbelvertaling bij de GRONDTEKST?

(Deze informatie is op onze site gepubliceerd op 10-06-2018).

 

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

28.06 | 17:19

Beste Delicaat,
Wij zijn niet van een Kerkelijke stroming, maar lezen de Bijbel precies zoals het er oorspronkelijk stond en nu nog bedoeld is, zie Op22:18,19.

...
28.06 | 11:30

Van welke kerkelijke stroming zijn jullie?

...
23.09 | 16:14

Dag DonLeone,
"Hoezo juist dit onderwerp?" We zijn heel veel in URK geweest en daar gesproken met velerlei GELOVIGE mensen, met hun Gangbijbel in de aanslag....

...
23.09 | 15:07

Jij kan dus ook een website optuigen. Ge zijt een topper, amice !
En dat al sinds 2012, nooit iets van verteld, ouwe boef
Hoezo juist dit onderwerp?

...
Je vindt deze pagina leuk