Wat stelden Newton en Servet vast?

Wat stelden eerlijke Wetenschappers vast?

Wat stelde Newton vast? 

De wetenschapper Sir Isaac Newton onderkende dat God de Bron is van alle waarheid en heeft de leer van de drie-eenheid o.a. weerlegt in zijn veertien ’Argumenta’, geschreven in het Latijn, met aanhalingen uit de bijbel voor vele ervan. Daarvan zijn de nummers vier tot en met zeven bijzonder interessant:

4 . Daar God de Zoon te eniger tijd verwekte, bezat hij geen bestaan sedert alle eeuwigheid. Spreuken 8:23, 25.

5 . Omdat de Vader groter is dan de Zoon. Johannes 14:28.

6 . Omdat de Zoon zijn laatste uur niet wist. Mark. 13:32, Matth. 24:36, Openb. 1:1, 5:3.

7 . Omdat de Zoon alle dingen van de Vader heeft ontvangen.”

Bij het onderzoeken van Newtons religieuze geschriften ontkomt de lezer er niet aan, onder de indruk te geraken van hun grondigheid en tot een besef te komen van zijn lange en diepe meditatie, zijn geleerdheid en zijn beheersing van de oorspronkelijke talen van de bijbel. Zijn gevolgtrekkingen inzake de Drieëenheid verdienen daarom ons respect en onze aandacht, ook al voelde hij zich niet genoopt ze tijdens zijn leven openbaar te maken.

In deze tijd, nu er veel meer bewijsmateriaal beschikbaar is dan waartoe Newton toegang had, dienen ook wij ons geloof te onderzoeken zoals hij dat deed en altijd te trachten eerst te redeneren met het bewijsmateriaal uit Gods Woord als uitgangspunt. Dit zal in ons een krachtig geloof opbouwen dat volkomen in harmonie is met de leer van het oorspronkelijke christendom.


Wat bewees Servet?

Michael Servet werd omstreeks 1511 in Tudela in Spanje geboren. Hij studeerde medicijnen in Parijs en praktizeerde later in verschillende grote steden van Frankrijk. Hij is wereldvermaard wegens zijn bijdrage tot de ontdekking van de longenbloedsomloop.

Toch was hij gedwongen gedurende een groot deel van zijn leven als volwassene het bestaan van een vluchteling te leiden en had hij zelfs zijn naam veranderd. Op 13 augustus 1553 onderbrak hij zijn reis naar Italië in Genève in Zwitserland. Hij werd herkend, gearresteerd en stond op 14 augustus op instigatie van de protestantse hervormer Johannes Calvijn terecht op beschuldiging van een halsmisdaad. De uitslag? Schuldig! Het vonnis? De doodstraf! Zo kwam het dat hij op 27 oktober 1553 in een buitenwijk van Genève op de brandstapel stierf (Calvijn keek 5 uur toe op deze roosterpartij!).

Wie was Michael Servet. Waaraan was hij schuldig? Aan moord? Afpersing? Een ander gruwelijk misdrijf? Nee, hij werd terechtgesteld als ketter omdat hij de leerstelling van „de allerheiligste Drieëenheid” van de orthodoxe christenheid verwierp. Waarom?
Op basis van o.a de volgende passages uit de NBV:

    1 Kor8:5,6: “Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde – en zo zijn er immers heel wat goden en heren –, wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.”

 

    Hand7:55,56: “Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’ ”

 

    Joh17:20-23: “Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.”

(meer informatie over Michael Servet kunt u elders op deze site vinden).

Waarom steeds meer verworpen?

De meest vernietigende klap voor de Drie-eenheid was evenwel dat de beschrijving die de bijbel zelf van God, Jezus en de heilige geest geeft, het totaal onmogelijk maakt dat elk van hen een lid van een Drie-eenheid zou zijn. Hoe dat zo? Welnu, in de eerste plaats laat de bijbel zien dat de heilige geest helemaal géén persoon is, maar veeleer Gods werkzame kracht (Lukas 1:41) In Handelingen 10:38 staat zelfs dat God Jezus zalfde met Heilige geest. In de tweede plaats zou Christus niet „even gelijk en even eeuwig” met de Vader kunnen zijn, aangezien de bijbel over hem zegt dat hij ondergeschikt is aan zijn Vader en door Hem geschapen is (Johannes 14:28 = “de Vader is groter dan ik”. En in Kolossenzen 1:15 lezen we dat “Gods Zoon de eerstgeborene van heel de Schepping is”, zie ook Hebr. 1:2).

Hoe zou de Almachtige God (JHWH), aangezien hij zo vaak als de ene God wordt aangeduid, in feite 1/3 deel van een drieledige godheid kunnen zijn? — Deuteronomium 6:4; Jesaja 44:6.

 

Tot op de dag van heden is de Drie-eenheid een controversieel onderwerp. Zo beweerde de Amerikaanse evangelist Billy Graham: „De bijbel leert dat Jezus Christus volledig God is, en in geen enkel opzicht de mindere van God de Vader.” In het kamp van de tegenstanders loofde een voorganger van een pinkstergemeente enige jaren geleden in TheDenverPost $1 miljoen uit voor een ieder die de leerstelling van de Drie-eenheid in de bijbel wist te vinden. Hij brandmerkte de Drie-eenheid als een van mensen afkomstige filosofie „die onlogisch en onbegrijpelijk is”. 

Ook een Drie-eenheid

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

28.06 | 17:19

Beste Delicaat,
Wij zijn niet van een Kerkelijke stroming, maar lezen de Bijbel precies zoals het er oorspronkelijk stond en nu nog bedoeld is, zie Op22:18,19.

...
28.06 | 11:30

Van welke kerkelijke stroming zijn jullie?

...
23.09 | 16:14

Dag DonLeone,
"Hoezo juist dit onderwerp?" We zijn heel veel in URK geweest en daar gesproken met velerlei GELOVIGE mensen, met hun Gangbijbel in de aanslag....

...
23.09 | 15:07

Jij kan dus ook een website optuigen. Ge zijt een topper, amice !
En dat al sinds 2012, nooit iets van verteld, ouwe boef
Hoezo juist dit onderwerp?

...
Je vindt deze pagina leuk